Pogoji najema

 

POGOJI NAJEMA

1. člen
(plačilo)

Najemnina za opremo je po ceniku iz spletne strani www.in-spire.si

Najemnik bo najemnino poravnal pred prevzemom po računu ali po prevzemu po računu. Fizična oseba najemnino poravna izključno pred prevzemom ali na dan prevzema.

V najemnini so vključeni tudi stroški zavarovanja za rizike, kot jih za tovrstne najeme daje zavarovalnica. Najemodajalec mora, če je potrebno, med trajanjem najema opremo na lastne stroške vzdržavati in jo po potrebi servisirati.

Najemnik nosi stroške drobnih popravil, ki jih povzroči običajna raba opreme, kakor tudi stroške same rabe. V primeru, da je potrebno opremo nujno popraviti, a gre za stroške, ki gredo v breme najemodajalca, ga mora najemnik o tem takoj obvestiti.

2. člen
(trajanje pogodbe)

Pogodba je sklenjena za čas od dneva prevzema opreme, do dneva vrnitve opreme. Po preteku tega roka je najemnik dolžan vrniti opremo najemodajalcu v brezhibnem stanju, kot jo je prevzel.

2.1.

Najemodajalec brez odpovednega roka odpove pogodbo, kadar najemnik, kljub opominu, ne izpolnjuje določil te pogodbe. Pogodbeni stranki lahko prekineta pogodbo kadarkoli na podlagi sporazuma.

2.2.

Kadar nastopi položaj, predviden v prejšnji točki, mora najemnik na lastne stroške dostaviti opremo na kraj, ki ga določi najemodajalec. Najemnik se odpoveduje vsem zahtevkom iz naslova motenja posesti zaradi odvzema opreme, kakor tudi eventualnim drugim zahtevkom iz tega naslova, proti najemodajalcu, če je odvzem opreme posledica najemnikovega neizpolnjevanja določil te pogodbe.

3. člen
(prevzem opeme)

Najemodajalec izroči opremo najemniku v najem z dnem podpisa te pogodbe, najemnik pa mora opremo vrniti do roka, dogovorjenega s to pogodbo na kraj, kjer jo je prevzel.

V primeru zamude vračila opreme plača najemnik najemodajalcu za vsak dan zamude pogodbeno kazen v višini 100-300 EUR, odvisno od količine najema. Če je zaradi zamude vračila opreme najemodajalcu nastala tudi škoda, jo mora najemnik povrniti.

4. člen
(obveznosti najemnika)

Najemnik je seznanjen z načinom varne uporabe opreme in obvezno uporabo zaščitnih sredstev. Najemodajalec ne odgovarja za morebitne poškodbe, nastale zaradi nepravilne uporabe opreme. Ves čas trajanja najema mora najemnik ravnati z opremo kot dober gospodar, v nasprotnem primeru mora povrniti škodo najemodajalcu, če je ta oškodovan in škoda ni krita z zavarovanjem.

4.1.

Najemnik ne sme oddati opreme drugemu v uporabo brez privolitve najemodajalca.

4.2.

V času trajanja te pogodbe mora najemnik dovoliti občasen, vendar v naprej najavljen, pregled opreme, ki ga lahko opravi pooblaščeni predstavnik najemodajalca.

5. člen
(končne določbe)

Stranki morata druga drugo obveščati o vseh spremembah, ki nastajajo v času trajanja te pogodbe in lahko vplivajo na pogodbeno razmerje.

5.1.

Če je škoda na opremi, ki je predmet te pogodbe višja, kot je krita z zavarovanjem, krije najemnik najemodajalcu škodo do celote.

5.2.
(reševanje sporov)

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali na miren način, če to ne bo mogoče pa je za rešitev spora pristojno sodišče v Celju.